Rättsområden

Infosoc juridiska tjänst, som innehåller juridisk databas, rådgivning och aktuella nyhetsbrev, ger er ett komplett stöd i er yrkesutövning. På ett användarvänligt sätt hjälper tjänsten till att hålla er uppdaterade och snabbt hitta det ni söker så att ni kan fatta trygga och rättssäkra beslut. Upptäck 20 olika rättsområden uppdelade i tre paket som fokuserar på just det ni behöver guide inom.

Ikon för stöd och omsorg

Stöd & Omsorg

För dig som arbetar som handläggare inom bostadsanpassning. 

Rätten till bostadsanpassningsbidrag för olika typer av åtgärder

Hur stora svårigheter krävs för att automatisk dörröppnare ska beviljas?
När är det rimligt att ersätta badkar med dusch?
Vilken nivåskillnad motiverar att en ramp installeras?
När kan den funktionshindrade ha rätt till trapphiss mellan våningsplanen?
Vad krävs för att en familj med ett funktionshindrat barn ska beviljas staket?

Byte av bostad

Har personen flyttat till en bostad som är uppenbart olämplig?
Vad gäller när sökanden själv har byggt ett nytt hus?
Är det tillåtet att göra en helhetsbedömning av den nya bostaden?
Hur omfattande krav kan ställas på sökandet efter ett mer lämpligt alternativ?

Fasta funktioner

Vilka insatser i ett badrum utgör fasta funktioner?
Kan bidrag beviljas för en köksö och en diskmaskin?
Är en tvättmaskin och en torktumlare lösa inventarier?

För dig som arbetar som handläggare inom bostadsanpassning. 

Rätten till bostadsanpassningsbidrag för olika typer av åtgärder

Hur stora svårigheter krävs för att automatisk dörröppnare ska beviljas?
När är det rimligt att ersätta badkar med dusch?
Vilken nivåskillnad motiverar att en ramp installeras?
När kan den funktionshindrade ha rätt till trapphiss mellan våningsplanen?
Vad krävs för att en familj med ett funktionshindrat barn ska beviljas staket?

Byte av bostad

Har personen flyttat till en bostad som är uppenbart olämplig?
Vad gäller när sökanden själv har byggt ett nytt hus?
Är det tillåtet att göra en helhetsbedömning av den nya bostaden?
Hur omfattande krav kan ställas på sökandet efter ett mer lämpligt alternativ?

Fasta funktioner

Vilka insatser i ett badrum utgör fasta funktioner?
Kan bidrag beviljas för en köksö och en diskmaskin?
Är en tvättmaskin och en torktumlare lösa inventarier?

För dig som arbetar med sjukvård av olika slag. Tillexempel (MAS, MAR, SAS) Medicinsk ansvarig sjuksköterska, Medicinsk ansvarig för rehabilitering, socialt ansvarig samordnare.

Disciplinärenden

Vilken disciplinpåföljd kan bli aktuell vid felaktig läkemedelsförskrivning? Hur ingående ska en undersökning vara för att personalen ska undgå ansvar?

Journalföring

Vilka uppgifter ska finnas med i en journal?

Hur påverkas journalföringen om en patient har en avvikande mening?

Hälso- och sjukvårdens ansvar

Var går gränsen gentemot socialtjänstens ansvarsområde?

Vad innebär det medicinska ledningsansvaret?

Hur ska vi arbeta för att tillgodose patienternas behov av kontinuitet och samordning?

Sekretess

Vilken sekretess gäller gentemot andra myndigheter?

Måste personuppgifter om personalen lämnas ut till allmänheten?

Psykiatrisk tvångsvård

Vad gäller avseende patienters rätt till mobiltelefon? När är det tillåtet med bältesläggning av en patient?

För dig som arbetar med migrationsfrågor av olika slag, allt från mottagande och introduktion till etableringsstöd, bistånd mm.

Statlig ersättning till kommuner

Kan en kommun få ersättning för tiden före asylansökan?

Får kommuner ersättning när ensamkommande barn placeras hos anhöriga som bor på

Migrationsverkets boenden?

Vad händer vid åldersuppskrivning?

Ensamkommande barn

Ska myndiga ungdomar ha fortsatt familjehemsplacering?

Är anvisningskommunen ansvarig även om barnet inte vistas där?

Socialrätt

Har sökanden rätt till bistånd även om hen avböjer föreslagen kommunplacering?

Hur ska kommunen agera när barn under femton år är gifta?

Utbildning/skola

Har barn som vistas i landet utan tillstånd rätt till utbildning?

Kan en kommunal skola ta emot endast nyanlända?

Intressant för alla som jobbar inom offentlig sektor. Särskilt intressant för dig som är kommunjurist, kanslichef, kommunsekreterare eller arkivarie 

Allmänna handlingar

Vilka regler gäller för diarieföring av e-post?

När anses en handling vara upprättad hos en myndighet?

Kommunal kompetens

Vad innebär den kommunala likställighetsprincipen? Hur ska regler om kommunalt partistöd tillämpas?

Fri- och rättigheter

Kan en kommun begränsa medborgarnas yttrandefrihet? På vilka platser kan kamerabevakning tillåtas?

Handläggning

Är en myndighet skyldig att kommunicera via e-post? Hur ska delgivning ske i olika ärenden?

Intressant för dig som är Biståndshandläggare, Enhetschef, Vård- och omsorgschef eller handläggare inom bostadsanpassning.

LSS

Vem tillhör lagens personkrets?

Vilka regler gäller för retroaktiv assistansersättning?

När utdöms särskild avgift för dröjsmål med verkställighet?

Sekretess

Vilken sekretess gäller gentemot andra myndigheter?

Måste personuppgifter om personalen lämnas ut till allmänheten?

Hemtjänst, färdtjänst och särskilt boende

Är hemtjänsten skyldig att ombesörja fönsterputsning?

Vilka funktionshinder ger rätt till färdtjänst?

När är kommunen skyldig att tillhandahålla plats vid särskilt boende?

Bostadsanpassning

Vem kan få bostadsanpassningsbidrag?

För vad kan bostadsanpassningsbidrag lämnas?

För dig som är budget- och skuldrådgivare samt konsumentrådgivare. 

Ansökan om skuldsanering

När anses gäldenären ha sina huvudsakliga intressen i Sverige?

Vad ska en ansökan innehålla?

Skälighetsbedömningen

Kan man få skuldsanering när skulderna utgörs av skadestånd på grund av brott?

Flera skuldsaneringar

Vilka är att anse som företagare?

Vad innebär särskilda skäl?

Omprövning/upphävande

Finns det några tidsfrister?

Under vilka förutsättningar kan omprövning ske?

Intressant för dig som jobbar som socialsekreterare, socialchef, IFO-chef, förvaltningschef eller handläggare inom bostadsanpassning.

Försörjningsstöd

Vilken kommun bär ansvaret när en person flyttar mellan två kommuner? Vilka krav kan ställas på en missbrukare som uppbär försörjningsstöd?

Familjerätt

Vilken underrättelseskyldighet har socialnämnden mot ett barns vårdnadshavare? Vem bär kostnaden för umgängesresor?

Äldre- och handikappomsorg

Vem tillhör personkretsen enligt LSS?

När utdöms särskild avgift för dröjsmål med verkställighet?

Sekretess

Vilken sekretess gäller gentemot andra myndigheter?

Måste personuppgifter om personalen lämnas ut till allmänheten?

LVU

Hur ska reglerna om tidsfrist tillämpas? Har ett barn rätt att föra sin egen talan?

Riktar sig till överförmyndare och överförmyndarnämnder samt överförmyndarhandläggare.

Arvode

Är huvudmannen betalningsansvarig vid skuldsanering?

Ska den gode mannen ha ersättning även för mervärdesskatt?

Räkenskaper

När kan anstånd ges?

Till vem ska handlingarna överlämnas efter slutredovisning?

Samtycke till förvaltningsåtgärd

Vilket beslutsunderlag behövs före beslut?

Under vilka förutsättningar har samtycke lämnats till skuldsättning? Vad händer med avtal som har ingåtts utan samtycke?

Vite

Har fullgörande efter fristens utgång betydelse? När har ändamålet förfallit?

Ikon för utbildning och skola

Utbildning & Arbete

För dig som jobbar på en HR-avdelning, personal- och HR-chef samt för övriga chefer som har ett personalansvar.

Fysisk arbetsmiljö

Vem är ansvarig om en arbetstagare eller en praktikant skadar sig på arbetsplatsen? Vår verksamhet har vuxit och våra lokaler är för trånga, vad behöver vi åtgärda?

Hur hög får ljudnivån vara i ett kontorslandskap?

Psykosocial arbetsmiljö

Hur kan man arbeta förebyggande i situationer med hög arbetsbelastning? Vilka åtgärder kan vidtas om det finns risk för hot och våld?

När är ensamarbete tillåtet?

Arbetsmiljöansvar

När ska en arbetsmiljöplan upprättas?

Vem är ansvarig för att arbetsmiljöplanen efterföljs?

När och hur kan delegering och fördelning av arbetsmiljöansvar ske?

Skyddsombud

När har ett skyddsombud rätt att avbryta arbete? När ska regionalt skyddsombud utses?

För dig som jobbar på en HR-avdelning, personal- och HR-chef samt för övriga chefer som har ett personalansvar.

Uppsägning – personliga förhållanden

När kan en arbetsgivare säga upp en anställd på grund av sen ankomst?

När kan en arbetsgivare säga upp en arbetstagare som har alkoholproblem?

När kan en arbetsgivare säga upp en arbetstagare på grund av samarbetssvårigheter?

Uppsägning – arbetsbrist Vad räknas som fingerad arbetsbrist? Vad är tillräckliga kvalifikationer?

Anställningsavtalet

När är en konkurrensklausul ogiltig?

Är arbetsgivaren skyldig att utge tjänstgöringsbetyg?

Diskriminering

Vad får man fråga vid en anställningsintervju?

Hur tungt väger personlig lämplighet vid rekrytering? Måste en anställd vara beredd att handhälsa?

För dig som är inköpsansvarig, upphandlare eller upphandlingschef.

Kvalificering i upphandling

Vilka krav på standard för miljöledning är proportionerliga att ställa? Vilka krav kan vi ställa på anbudens prissättning?

Valfrihetssystem

När kan brister i yrkesutövningen medföra uteslutning av en leverantör? Vad krävs om man vill ändra i ett befintligt förfrågningsunderlag?

Tilldelning och utvärdering

Hur kan totalpris och kvalitet viktas mot varandra?

Hur kan en utvärderingsgrupp användas för att bedöma kvalitet?

Handläggning

När är det tillåtet att avbryta en upphandling? Vilka typer av kompletteringar är tillåtna?

Förfrågningsunderlag

Hur tydligt måste ett underlag vara angående prestanda- och funktionskrav? Vilka villkor i underlaget krävs för avrop i ett ramavtal?

För dig som är skolchef, utbildningschef eller rektor.

Tillsyn

Vilka krav finns på det systematiska kvalitetsarbetet?

Hur bör elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete ske?

Ordning och säkerhet

När får skolan omhänderta mobiltelefoner?

När är det tillåtet att besluta om avstängning utan att alternativa åtgärder har prövats? Vilket ansvar har skolan för att förhindra mobbning?

Arbetsmiljö

Vem blir ansvarig om det sker en olycka under slöjdundervisningen? Hur många elever får man ha i ett klassrum?

Skolskjuts

När har en elev rätt till kostnadsfri skolskjuts?

Skolplikt

I vilka fall kan hemundervisning tillåtas? När kan vitesföreläggande bli aktuellt?

Ikon för samhällsutveckling

Samhälls­utveckling

Intressant för dig som jobbar som alkohol- och tobakshandläggare.

Serveringstillstånd

Vilken sanktion ska tillämpas vid ekonomisk misskötsamhet?

Vad menas med att en serveringslokal ska vara avgränsad? Vilka regler gäller för slutna sällskap?

Handläggning

Vilka beslut får delegeras? Kan franchiseavtal begäras in?

Tobak

Vad krävs för att få sälja tobak över postorder?

Hur lång karenstid vid tidigare brottslighet? Kan egenkontroll förläggas på tredje part?

För dig som jobbar som djurskyddshandläggare eller i länsstyrelsen.

Djurskydd

Vad är möjligheterna att meddela djurförbud trots att ägarsituationen är oklar?

Är höga omhändertagandekostnader skäliga om försäljning dragit ut på tiden?

Djurhållning

Hur nära kan nötkreatur vara grannes bostadshus?

Är det skäligt med avgift för användning av stall som godkänts i efterhand?

Skydd av arter

Vilka inventeringar av fladdermöss krävs för vindkraftverk?

Är det ett artskyddsbrott att införskaffa ett björnskinn genom aktionsfirma?

Jakt

Vad krävs för att få skyddsjakt av varg beviljad?

Vem kan överklaga beslut om registrering av älgskötselområde?

Fiske

Hur mycket fosforutsläpp tillåts från fiskodlingar?

När tillåts skyddsjakt på skarv för skydd av fisket?

För dig som jobbar med teknisk förvaltning, främst vid arbete med hyra, VA, upphandling eller avtal.

Hyra

Vad krävs för att en hyresgäst ska ha rätt till förlängning av ett hyreskontrakt?

Vilken vårdnadsplikt har en hyresgäst?

VA

Vilka förutsättningar ska vara uppfyllda för att en fastighetsägare ska befrias från skyldigheten att betala allmänna va-avgifter?

Arrende

Vilka olika arrendetyper finns och vad gäller för de olika typerna?

Vad utgör skälig arrendeavgift och hur fastställs avgiften?

Tomträtt

Vad gäller vid fastställande av en fastighets tomträttsavgäld?

Vad har en tomträttshavare för underhållsansvar?

Energi

Vilka är de lagstadgade hänsynsreglerna som ska vara uppfyllda för att tillstånd för nätkoncession ska meddelas?

Köp och försäljning

Vilka krav kan ställas på referensobjekt i upphandling för entreprenadkontrakt avseende en byggnation?

Renhållning och gata

Vad har kommunen för renhållningsansvar? Vad gäller för häckar vid gatukorsningar?

Intressant för dig som är handläggare på lantmäterikontoren.

Fastighetsbildning

På vilka sätt kan en fastighetsbildning genomföras?

Vad kan anses utgöra en mindre avvikelse i samband med fastighetsbildning?

Vad innebär ”varaktigt lämpad” för sitt ändamål?

Vilka lagstadgade krav måste vara uppfyllda för att en avstyckning ska kunna genomföras?

Förrättning

Hur långt sträcker sig utredningsplikten för Lantmäteriet vid förrättningar som rör gemensamhetsanläggningar?

Hur ska kostnaderna i samband med en förrättning fördelas?

Fastighetsbestämning

Vilken omfattning har ett befintligt servitut?

Var går gränsen mellan två fastigheter?

Utgör en byggnad som står på en fastighet s.k. fastighetstillbehör?

Samfälligheter

Vad ska en beräkning av andelstal grundas på?

Hur långt sträcker sig en samfällighetsförenings befogenheter?

Vad krävs för att en styrelse i en samfällighetsförening ska tillåtas att besluta om ändring av andelstal?

Ledningsrätt

Har sakägare vid ledningsrättsmål, oberoende av utgången i målet, rätt att få ersättning av ledningshavare för sina kostnader?

För dig som jobbar som ilvsmedelsinspektör.

Produktmärkning

Går det att ställa krav på inrättande av system för märkning?

Vem är ansvarig om det skett en ommärkning av köttfärs med senare förbrukningsdag? Godkännande/registrering av anläggning

Vilka typer av hygienbrister kan föranleda ett återkallat godkännande?

Är en sporadiskt använd kioskvagn en livsmedelsanläggning?

Hantering

I vilka utrymmen får träpallar användas?

Krävs lock på lösgodisbehållare i butik?

Livsmedelsbrister

Kan dispens ges vid hög flouridhalt i dricksvatten?

Vilka doser kan tillåtas i olika kosttillskott?

Tillsynsavgift

Skall man jämka den årliga avgiften om verksamheten har upphört?

Är det möjligt att hoppa över inspektionen något år?

För dig som jobbar som miljöinspektör eller miljöchef.

Skydd av områden

Vad utgör särskilda skäl för strandskyddsdispens?

Får man anlägga bergvärmeanläggning inom vattenskyddsområde?

Miljöfarlig verksamhet

Är det lämpligt att reglera verksamheters kemikalieanvändning i tillstånd för ett avloppsreningsverk?

Hur skall kumulativa effekter från flera vindkraftsverksamheter beaktas?

Hälsoskydd

Hur nära boende kan man hålla hästar utan att olägenheter uppstår?

Måste boende acceptera ljusstörningar från en idrottsplats?

För dig som jobbar som bygglovshandläggare, planarkitekter, samhällsbyggnadschef, plan- och byggchef, stadsarkitekt, eller handläggare inom bostadsanpassning. 

Bygglov

Kan överskriden byggnadshöjd godtas som en liten avvikelse förenlig med planens syfte?

Hur beräknas byggsanktionsavgift vid ändrad användning?

Är det möjligt att meddela positivt förhandsbesked för nybyggnation på brukningsvärd jordbruksmark?

Kan minskad havsutsikt utgöra en betydande olägenhet?

Detaljplan

Vem kan överklaga en detaljplan?

Går det att upphäva strandskyddet för att tillgodose behov av nya bostäder?

Hur görs intresseavvägningen när enskilda påverkas av detaljplan som har ett starkt allmänintresse?

Krav på byggnader, tomter

Kan solcellspaneler strida mot omgivningskravet?

Vilka riktlinjer finns för buller vid idrottsplatser?

Bostadsanpassningsbidrag

Beviljas bostadsanpassningsbidrag till dörröppnare för att komma in i tvättstuga?

När kan det finnas särskilda skäl att flytta till en bostad som behöver kostnadskrävande anpassningar?

Skydd av områden

Vilka regler gäller för bryggor i strandskyddade områden?

När är det befogat att peka ut en plats som ett LIS-område?

För dig som jobbar som räddningschef, brandinspektör eller för dig som jobbar med förebyggande och tillsyn.

Brandskydd

I vilka fall kan det vara befogat att ställa högre brandskyddskrav än de som godtogs i bygglovet?

Går det att ställa krav på takskyddsåtgärder med stöd av LSO?

Är det skäligt att kräva kostsamma ombyggnationer för att uppnå tillräcklig brandsäkerhet?

Har en nyttjanderättshavare rätt att överklaga ett föreläggande som adresserats till fastighetsägaren?

Farlig verksamhet

Vilka krav kan ställas på en riskanalys?

Brandfarligt och explosivt

Får en person som har dömts för flera brott arbeta med försäljning av fyrverkerier?

Farligt gods

Faller vitolja in under definitionen av farligt gods?

Skyddsrum

Är fastighetsägaren underhållsansvarig även om denne inte kände till skyddsrummets existens?

Boka en kostnadsfri demo redan idag!

Vi erbjuder kostnadsfria digitala visningar av tjänsten eller på plats hos er.
Vi besvarar alla era frågor och ni får dessutom prova tjänsten gratis under ett par veckor.

Vi lägger upp en plan och kombinerar ett paket med rättsområden som passar just ert behov.

Fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort!

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer i vår dataskyddspolicy.
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer i vår dataskyddspolicy.

Hur upphandlar man en juridisk tjänst?
Vi guidar dig i processen.